“Vaccinatie van zorgverstrekkers zou verplicht moeten zijn”

Dr. Jean Gérain, hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde in het Delta-Ziekenhuis en hoofd van de afdeling Metabolisme van de Chirec-ziekenhuisgroep  vindt het jammer dat de plicht pas ingaat op 1 april.

Verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers zou volgens de laatste regeringsbesluiten in 2022 een feit moeten zijn. Tijdens een videoconferentie in het kader van de Grand Tour de Médecine voor het verzorgend personeel van de Chirec-ziekenhuisgroep  lichtte dr. Gérain zijn standpunt toe. Voor hem zou “vaccinatie van zorgverstrekkers verplicht moeten zijn. Hij plaatste deze verplichting in het perspectief van het beroep van hulpverlener: “In de eerste plaats mag men de patiënt geen schade berokkenen, primum non nocere. Laten we de eed van Hippocrates in herinnering brengen: ‘Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten. Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.  Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten’.”

De Hoge Gezondheidsraad herinnerde eraan dat de verplichte vaccinatie van het personeel in de gezondheidszorg een wetenschappelijk en ethisch aanvaardbare en gefundeerde optie is. Dr. Gérain betreurt het dat verplichte vaccinatie pas op 1 april 2022 van kracht wordt. “Het is jammer dat we zo lang moeten wachten. Het zou slimmer zijn geweest om vaccinatie meteen verplicht te stellen. En niet alleen voor werknemers in de gezondheidszorg, maar voor alle mensen die met het publiek in contact komen: leraren, kappers, buschauffeurs, taxichauffeurs, kassiers, winkelpersoneel, brandweerlieden, politieagenten, enz.”

Andere landen
België sluit zich dus aan bij andere landen die deze keuze al hebben gemaakt: “Ter herinnering: vaccinatie van zorgpersoneel is verplicht sinds mei in Italië, sinds half juli in Griekenland, sinds 15 september in Frankrijk en Israël, afhankelijk van het ziekenhuis… Voor Israël, Frankrijk en Italië is de sanctie salarisopschorting.”

“De invoering van verplichte vaccinatie verliep niet altijd probleemloos…

Verplichte vaccinatie is in België overigens een bevoegdheid van de federale staat. Vandaag zijn er andere verplichte vaccins zoals polio voor elke Belg, tetanus (voor werknemers in landbouwbedrijven), hepatitis B voor (bezoldigde) gezondheidswerkers en tuberculose (vaccin vervangen door de verplichting om elk jaar een tuberculinetest te ondergaan voor werknemers in bepaalde ziekenhuisdiensten.”

Verschillen naargelang zorgverstrekkers
Dr. Gérain gaf een update over de vaccinatiegraad: “90% van de gezondheidswerkers is nu volledig gevaccineerd. Sinds september 2021 hebben we een plateau bereikt. We zien dat er dus 10% ‘diehards’ zijn.”

De vaccinatie verschilt van streek tot streek. “Als we het percentage gevaccineerden in de totale bevolking boven de 18 jaar vergelijken met het personeel in de gezondheidszorg, zijn de cijfers als volgt: in Vlaanderen (92% en 95% van het zorgpersoneel) in Wallonië (81% en 84%), de Oostkantons (64% en 76%) en in Brussel (55% en 73%).”

Hij relativeert de cijfers: “Ik wil erop wijzen dat bij het lage cijfer voor de vaccinatie van het gezondheidspersoneel in Brussel rekening moet worden gehouden met het feit dat een deel van het personeel in Wallonië en Brussel woont (artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, enz.). Het cijfer voor Brussel is dus waarschijnlijk een onderschatting.”

De vaccinatiegraad verschilt ook naar gelang van de beroepen in de gezondheidszorg: “Er zijn reële verschillen naar gelang van het beroep: “Ambulancemedewerkers, vroedvrouwen (87,5%), verpleegkundigen (92,6%), artsen (huisartsen/specialisten 94,5%) en bandagisten (97,3%)”

Hopelijk zullen de percentages de komende weken nog stijgen…